Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

2. Aanbod en totstandkoming

3. Voorschriften aanlevering en verplichtingen Opdrachtgever

4. Afwijzing/ opschorting/ verwijdering

5. Garantie/ vrijwaring

6. Levering/ uitvoering Diensten

7. Tarieven en Betaling

8. Aansprakelijkheid

9. Overmacht

Botenpagina.nl is niet gehouden tot het (tijdig) nakomen van haar Diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, almede iedere andere situatie waarop Botenpagina.nl geen (beslissende) controle kan uitoefen. In het geval van een situatie van overmacht is Botenpagina.nl niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10. Duur en beëindiging van de Diensten

11. Intellectuele Eigendomsrechten

12. Geheimhouding

13. Overige bepalingen

14. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

© Botenpagina.nl